Regulamin


1. Postanowienia ogólne

 

a) Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez „Furra.pl” Spółka cywilna usług w zakresie portalu „„Furra.pl” na rzecz osób fizycznych w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ogłoszeń w serwisie „Furra.pl”.

b) Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają odpowiednio:
Cennik — ustalane przez „Furra.pl” Spółka cywilna opłaty, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik z tytułu usług świadczonych przez „Furra.pl”.
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
Ogłoszenie — sporządzona przez Użytkownika informacja dotycząca sprzedaży lub nabycia rzeczy, wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane przez „Furra.pl” w ramach portalu „Furra.pl”.
Regulamin — niniejszy Regulamin sporządzony przez „Furra.pl”, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z portalu „Furra.pl”.
Rzecz — pojazd samochodowy, jak również motocykle oraz inne pojazdy w tym zabytkowe, specjalistyczne i inne, które zgodnie z decyzją „Furra.pl” mogą być przedmiotem obrotu w portalu „Furra.pl”, a także części i akcesoria do pojazdów i motocykli wyżej wymienionych. 
Pojazd – pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 31 – 49, 50 – 52 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2005r., nr. 108, poz. 908 ze zm.)
promocja/promowanie ogłoszeń – usługa dostępna za dodatkową odpłatnością polegająca w szczególności na umieszczeniu ogłoszenia na głównej stronie portalu, na czele listy ogłoszeń, powiększeniu zajmowanego obszaru ogłoszenia w polu strony internetowej zlistą ogłoszeń, umieszczeniu ogłoszenia na szczególnym tle bądź przy zastosowaniu powiększonej bądź szczególnego rodzaju czcionki.
Portal „Furra.pl” — usługa świadczona przez „Furra.pl” w ramach internetowego portalu ogłoszeniowego, służącego użytkownikom internetu do zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń sprzedaży lub kupna rzeczy, dostępny w domenie www.furra.pl , a także w ramach innych portali internetowych prowadzonych przez partnerów „Furra.pl”.
Promocja - oferta promocyjna serwisu Furra.pl

 

 

3. Funkcjonowanie portalu „Furra.pl”

 

a) „Furra.pl” świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości stałej publikacji ogłoszeń dotyczących sprzedaży rzeczy wraz z ich zdjęciami.
b) Treść ogłoszeń powinna zostać utworzona poprzez wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej stronach Portalu. Ogłoszenie powinno zawierać, co najmniej następujące informacje i oświadczenia: 
- dane teleadresowe użytkownika
- opis sprzedawanej rzeczy,
- dane techniczne oraz zwięzłą informację o stanie technicznym rzeczy,
- oczekiwaną cenę brutto sprzedaży lub kupna,
- oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym oraz prawnym w/w danych i informacji, jak również o tym, iż ich zamieszczenie nie narusza praw „Furra.pl”,praw osób trzecich i postanowień regulaminu,
- oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do treści zawartych w ogłoszeniu i wyrażenie zgody na ich publikowanie oraz modyfikację przez „Furra.pl” we wszelkich dostępnych mediach.
c) Niewypełnienie przez użytkownika danymi pól oznaczonych, jako pola obowiązkowe uniemożliwia publikację przedmiotowego ogłoszenia.
d) Ogłoszenia mogą być promowane za dodatkową odpłatnością określoną w cenniku.
e) Decyzję o tym, w jaki sposób ogłoszenie ma zostać promowane podejmuje użytkownik, poprzez wybór i opłacenie stosownej opcji promocji ogłoszenia, spośród oferowanych przez portal „Furra.pl”. Rodzaj i koszt umieszczania ogłoszeń promowanych określa cennik usług „Furra.pl”  
f) Publikacja ogłoszenia następuje nie później niż w ciągu … od uiszczenia ceny określonej w cenniku lub wysłania SMS –a z podanym kodem po spełnieniu warunków określonych w art. 3.b., 3.c. i 4.a. Ogłoszenie nie zostanie opublikowane jeżeli użytkownik nie wypełni prawidłowo formularza Ogłoszenia.
g) Portal „Furra.pl” nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących jego partnerami.
h) W ramach jednego Ogłoszenia użytkownik nie może zamieścić informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednej rzeczy. Użytkownik jest uprawniony do umieszczenia więcej niż jednego ogłoszenia dotyczącego sprzedaży lub nabycia tej samej rzeczy.
i) Ogłoszenie może zawierać wyłącznie ofertę sprzedaży lub nabycia rzeczy z jednoczesnym określeniem rzeczywistej ceną brutto, za którą zamierza rzecz sprzedać lub nabyć. Naruszeniem regulaminu są wszelkie ogłoszenia, których treść wskazuje na zaniżanie wartości rzeczy, jak również o treści niezrozumiałej, a także umieszczone w niewłaściwej kategorii. Ogłoszenia uznane zgodnie z treścią zdania poprzedzającego za naruszające regulamin zostaną poddane stosownym działaniom, włacznie z blokadą tychże ogłoszeń. 
j) Ogłoszenia, których przedmiotem są pojazdy nie mogą być oferowane do sprzedaży po cenie niższej niż . zł (słownie: … złotych).
k) Wyłącznie odpowiedzialny za publikowane treści jest użytkownik. Portal „Furra.pl” nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników, w szczególności za prawdziwość zamieszczonych treści, rzetelność zamieszczonych informacji , jak również ich zgodność z przepisami prawa.
l) „Furra.pl” ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia zawierającego treści naruszające prawo, powszechnie uznane obelżywe lub obraźliwe, a także jeżeli narusza ono jakiekolwiek postanowienia Regulaminu, bądź też o cechach czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie, dobre obyczaje, mogące szkodzić Portalowi. W wypadku określonym w zdaniu poprzedzającym użytkownikowi nie przysługuje prawo zwrotu dokonanej przez niego płatności za publikację ogłoszenia.

 

 

4. Zasady uczestnictwa

 

a) Uczestnictwo w Portalu „Furra.pl” jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu przez użytkownika treści Regulaminu.
b) Użytkownik w związku z uczestnictwem w Portalu jest uprawniony do zamieszczenia w treści ogłoszenia swich danych osobowe. Zamieszczenie wskazanych w zdaniu poprzedzającycm danych nie stanowi warunku uczestnictwa w Portalu, jednakże „Furra.pl” może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez użytkownika na adres siedziby „Furra.pl” dokumentów uwierzytelniających dane zamieszczone przez użytkownika w ogłoszeniu.
c) Dane osobowe użytkowników podlegają ochronie oraz przetwarzaniu przez „Furra.pl” zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
d) Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.
e) Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie „Furra.pl” czynności w ramach niniejszej usługi.

 

 

5. Odpłatność usług i promocje

 

a) Usługi świadczone w ramach Portalu są odpłatne. Wysokość oraz zasady uiszczania i pobierania opłat określa Cennik stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

b) Warunki promocji w serwisie Furra.pl dostępne są w dziale "Promocje".

 

6. Reklamacje

 

a) Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji niewykonania bądź nienależytego wykonania przez „Furra.pl” usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia publikacji ogłoszenia bądź dnia, do którego trwać miała publikacja ogłoszenia.
b) Reklamacje zgłasza się do „Furra.pl” za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym nadanym na adres podany na stronie internetowej. 
c) Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, numeru Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (o ile został nadany) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, a także dokładne opisanie powodu reklamacji.
d) Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na ich rozstrzygnięcie.

 

 

7. Odstąpienie od umowy

 

a) Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.
b) Ze względu na włąsciwości świadczonej usługi w serwisie „Furra.pl” i moment rozpoczęcie jej wykonywania przez „Furra.pl”, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli „Furra.pl” dokona emisji ogłoszenia w ciągu 1 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych w art. 3.f.
c) Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego Regulaminu skutkuje przyjęciem regulacji odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 7.b. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu „Furra.pl”.

 

 

8. Zmiany Regulaminu

 

a) Regulamin, w tym Cennik może zostać zmieniony przez „Furra.pl”. Informację o zmianach i o terminach ich obowiązywania „Furra.pl” zamieści na stronie internetowej oraz prześle drogą elektroniczną.
b) Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie po upływie 14 dni licząc od daty ich opublikowania na stronie internetowej oraz poinformowania drogą elektroniczną.
c) Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu „Furra.pl”.pl, licząc od chwili obowiązywania zmian zostanie o nich powiadomiony oraz o możliwości ich akceptacji. Akceptacją zmian jest również automatyczne zlecenie wykonania usługi do wykonania w Portalu „Furra.pl” nawet z pominięciem logowania. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z „Furra.pl”.